MLP Group rusza z wtórną ofertą nowych akcji

MLP Group rozpoczyna publiczną ofertę akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej. Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie rozbudowy banku ziemi na rynkach obsługiwanych przez MLP Group.

Zarząd MLP Group w dniu 29 listopada 2022 r., po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 2.621.343 akcji serii F oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Nowo emitowane walory stanowić będą do 12,3 proc. istniejącego kapitału zakładowego (do 10,9 proc. kapitału po zarejestrowaniu akcji nowej emisji); który to kapitał akcyjny obecnie dzieli się na 21.373.639 akcji.

Cena emisyjna emitowanych walorów zostanie określona po przeprowadzeniu budowy księgi popytu.  

Liczba akcji serii F oferowanych w procesie budowania księgi popytu wyniesie do 1 310 672, przy czym zarząd może postanowić o zwiększeniu tej liczby maksymalnie o dodatkowe 1 310 671 akcji. 

Pozyskane środki przeznaczone będą na finansowanie rozbudowy banku ziemi na rynkach obsługiwanych przez MLP Group.  
Inwestorzy, posiadający na koniec dnia 28 listopada 2022 roku nie mniej niż 1,0% (213 737 akcji) akcji MLP Group, będą mieli prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w wysokości proporcjonalnej do ich stanu posiadania.  

Do objęcia nowych akcji zobowiązał się jednocześnie większościowy akcjonariusz ILDC (Israel Land Development Company Ltd.). ILDC subskrybuje akcje w liczbie umożliwiającej utrzymanie posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału w kapitałach własnych (economic interest) Spółki na dotychczasowym poziomie 41,3037%. Spółka oraz ILDC złożyły jednocześnie zobowiązanie, z zachowaniem standardowych wyłączeń, że nie będą, między innymi, sprzedawać akcji serii F ani wychodzić na rynek z nową ofertą akcji w okresie, odpowiednio, 180 dni od dnia ustalenia ceny emisyjnej (lock-up) w przypadku Spółki oraz w okresie od dnia rozpoczęcia procesu bookbuilding oraz do dnia przypadającego 180 dni po pierwszym dniu notowań praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w przypadku ILDC. 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem budowanie księgi popytu rozpocznie się niezwłocznie i prowadzone będzie do 1 grudnia br. (czwartek) do godz. 17.00. Subskrypcja potrwa od 2 do 8 grudnia br., kiedy nastąpi ostateczny przydział. Wprowadzenie do notowań praw do akcji planowany jest w połowie miesiąca, natomiast rejestracja w sądzie emitowanych akcji przewidziana jest pod koniec bieżącego roku.  

 

Podobne aktualności