Oferta sprzedaży gruntu położonego w prawobrzeżnej części Szczecina

Dyrektor COBORU ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Grunty są bardzo atrakcyjne dla inwestycji budowlanych, obiektów produkcyjnych, magazynowych i składowych ze względu na dogodne rozwiązania komunikacyjne z miastem oraz połączenie z drogami szybkiego ruchu prowadzącymi w głąb naszego kraju jak i do krajów zachodnich Europy poprzez Niemcy. Przez Szczecin Dąbie przebiegają drogi ( A3, S3, S6). Przedmiotowe działki sąsiadują z terenem miejskim, objętym inwestycją Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec. Oferowany grunt to aż 18,2715 ha, podzielony na dwa bloki, sprzedawane niezależnie.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06 o godzinie 11:00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (63-022).

Wadium należy wpłacić do dnia 16.06.2023r.


1. Opis nieruchomości: niezabudowana część nieruchomości gruntowej, położonej 
w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Dąbie, podzielonej na dwa bloki sprzedawane niezależnie BLOK A:
Działki nr ewidencyjny nr 10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 1,3114 ha,15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 
BLOK B:
Działki nr ewidencyjny nr 17 o powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha,  19 o powierzchni 1,5334 ha, 20 o powierzchni 1,8384 ha ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.


1) DD 6137 Z.P.     – zieleń urządzona o charakterze publicznie dostępnego samorządowego parku;
2) DD 6104 UP      – zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa. Inwestycja gminna – budowa przepompowni ścieków sanitarnych i rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych;
3) DD 6108 UPS     - zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy. 
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Dla obszaru przedmiotowych nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz – Chełszcząca” w Szczecinie, zatwierdzony Uchwałą nr XXXV/950/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21.11.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r., poz. 5265).  Zgodnie z zapisami w/w planu miejscowego działki przeznaczone do sprzedaży  stanowią głównie tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, magazynów i składów. W dziale III KW wpisana jest służebność przesyłu (do 2048 r.) na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. na działce nr 10/5, 17 oraz 18, na których znajduje się linia energetyczna. 
3. Nieruchomości są bardzo atrakcyjne dla obiektów produkcyjnych, magazynowych i składowych ze względu na dogodne rozwiązania komunikacyjne z miastem oraz połączenia z drogami szybkiego ruchu prowadzącymi w głąb naszego kraju jak i do  krajów zachodnich Europy poprzez Niemcy. Przez Dąbie przebiegają drogi (A3, S3 i S6) trasy prowadzące do Świnoujścia, gdzie promami można płynąć do Skandynawii oraz w kierunku zachodniego przejścia granicznego w Kołbaskowie i wzdłuż wybrzeża w kierunku wschodnim. Przedmiotowe działki sąsiadują z terenem miejskim objętym inwestycją Specjalnej Strefy  Ekonomicznej Euro Park Mielec. 
4. Cena wywoławcza nieruchomości znajdujących się w BLOKU A wynosi netto: 26.500.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy złotych). 
5. Cena wywoławcza nieruchomości znajdujących się w BLOKU B wynosi netto: 25.530.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych)Do ceny doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zapłaty ceny, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Termin i miejsce przetargu: 19.06.2023 r. (poniedziałek), godz. 1100, duża sala konferencyjna COBORU, Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka
7. Wysokość wadium na przetarg za BLOK A wynosi 2.650.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł). 
8. Wysokość wadium na przetarg za BLOK B wynosi 2.553.000,00zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące zł).
9. Oferty nie zabezpieczone wadium nie będą rozpatrywane. Wadium powinno być wniesione do dnia 16.06.2023 r. (piątek) w formie przelewu pieniężnego, w walucie polskiej na rachunek bankowy COBORU: BGK Oddział w Poznaniu 58 1130 1088 0001 3110 3520 0002, przy czym o terminie wniesienia wadium rozstrzyga chwila uznania na rachunku COBORU. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości w Szczecinie Dąbiu – nazwa uczestnika przetargu[MJ1]  i numer wybranego bloku”. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 
10. Sprzedaż nieruchomości uzależniona jest od wyrażenia zgody przez organ właściwy w trybie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).
11. Zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961) KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanej nieruchomości wskazanej w pkt. 1.
12. Dyrektor COBORU zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu w całości lub części, bez podania przyczyny. 
13. COBORU nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów pozostałości po konstrukcjach budowlanych.
14. Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu, stanem faktycznym i prawnym nieruchomości. COBORU udostępnia wgląd do posiadanych dokumentów oraz zgadza się na wykonanie niezbędnych badań własnym staraniem i na własny koszt przez osoby zamierzające brać udział w przetargu.
15. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej COBORU www.coboru.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.coboru.gov.pl.
16. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Centrala Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka, pokój nr 10, tel. 61 285 23 41 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. 

Słupia Wielka, dn. 14 kwiecień 2023 r.

Podobne aktualności