LUBIN- działka pod usługi na przeciwko CASTORAMY

Lubin


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 16 027,00 m2
Cena 9 616 200 PLN
Cena za 1 m2 600 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie b.d.

Do sprzedania 3 działki inwestycyjne - budowlane w centrum Lubina, przy ulicy KEN oraz drodze S3, na przeciwko marketu Castorama.

Zjazd bezpośrednio z drogi krajowej 323 (ulica KEN). Świetna lokalizacja na dużą firmę lub salon samochodowy. 

Plan zagosopodarowania mówi:

§ 63. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 52.U, 69.U ustala się: 
2. Przeznaczenie podstawowe: 
1) zabudowa usługowa. 
3. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i piesze, zieleń urządzona, ścieżki rowerowe, parkingi, w tym podziemne, miejsca postojowe, obiekty małej architektury, garaże nadziemne oraz obiekty i urządzenia określone w § 12 ust. 2 pkt. 4, 5, 6. 4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) ustala się realizację zabudowy usługowej z zakresu usług handlu detalicznego gastronomii, obsługi komunikacji (w tym warsztaty naprawcze i stacje paliw) oraz usług rzemieślniczych, 
2) dopuszcza się realizację usług uciążliwych, 
3) wskazuje się, że teren oznaczony symbolem 69.U znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego, w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić zasady określone w § 16 ust. 10,
4) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych, 
5) ustala się maksymalną wysokość:
a) zabudowy usługowej – 12,0 m (maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne),
b) garaży nadziemnych – 6,0 m (maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna),
6) maksymalna wysokość posadzki parteru – 1,0 m licząc od poziomu gruntu rodzimego, 
7) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy – 60% powierzchni działki budowlanej,
8) ustala się maksymalną intensywność zabudowy – 1,0, 
9) ustala się minimalną intensywność zabudowy – 0,4, 
10) ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej budynków usługowych – 20 m, 
11) ustala się minimalna powierzchnię biologicznie czynną – 15% powierzchni działki budowlanej. 
5. Zasady scalania i podziału nieruchomości objętych planem: 
1) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 400 m2 , 
2) ustala się, że front nowo wydzielanej działki budowlanej ma być nie mniejszy niż – 12 m, 
3) ustala się, że kąt położenia granicy nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 200 –1600 . Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 5593 
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zgodnie z ustaleniami § 23 i § 24. ​

Zapraszam na prezentację. Cena do negocjacji.

DORADCA DS. NAJMU

Agnieszka Kalińska

Ekspert ds. Nieruchomości


Zadzwoń

(22) 326 90 60
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 520/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.