Targówek - działka pod wielorodzinne

Warszawa, Targówek


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 1 370,00 m2
Cena 1 490 560 PLN
Cena za 1 m2 1 088 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie inwestycyjna - wielorodzinne

Atrakcyjna działka pod budownictwo wielorodzinne z usługami lub bez. Na działce mogą powstać 3 budynki wielorodzinne - każdy 4 lokalowy. Minimalna wielkość działki pod każdym budynkiem wolnostojącym - 450 m2. wysokosc zabudowy - 12 m.

Treść MPZP dla tego terenu:

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek, na których znajdują się i mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 -2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal usługowy o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak i budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne i lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym moŜliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących, bliźniaczych lub szeregowych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaŜe i budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a takie odrębne budynki dla usług towarzyszących.

2. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9.

3. Ustala się, Ŝe przeznaczenie dopuszczalne moŜe funkcjonować: 1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne; 2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego.

4. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

1) w zakresie zasad podziału terenów i tworzenia nowych działek: a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę: – dla segmentu w zabudowie szeregowej - 250 m2 , – dla segmentu w zabudowie bliźniaczej - 350 m2 , – dla jednego budynku wolnostojącego - 450m2 , b) obowiązują takŜe przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w §11;

2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej:

a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m,

b) w sytuacji, gdy budynek usytuowany jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych,

c) wyznacza się na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne oraz obowiązujące: dla jednostki MNK 1 - od ul. Krynoliny, dla jednostki MNK 3 - od ul. Łasińskiej, dla jednostki MNK 6 - od ul. Młodzieńczej;

3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych:

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy-80 m2 ,

b) ograniczenie przepisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii,

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 8 m, ale nie więcej niŜ 2 kondygnacje,

d) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych;

4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych i garaŜowych, przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych w tym garaŜy) na działce - 50 m2 oraz obowiązek realizacji wyłącznie w głębi działki;

5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9;

6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12;

7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek:

- o powierzchni do 300 m2 - 60%,

- o powierzchni 300 - 450 m2 - 50%,

- o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%,

- o powierzchni 600 - 800 m2 - 35%,

- o powierzchni powyŜej 800 m2 - 30%;

8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo zabudowywanych:

- o powierzchni do 300 m2 - 30%,

- o powierzchni 300 - 450 m2 - 35%,

- o powierzchni 450 - 600 m2 - 45%, -

o powierzchni 600 - 800 m2 - 50%,

- o powierzchni powyŜej 800 m2 - 55%.

Zapraszam na prezentację.

DORADCA DS. NAJMU

Agnieszka Kalińska

Specjalista ds. nieruchomości


Zadzwoń

673 503 620
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 255/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.