Janki - działka pod usługi lub stację paliw

Janki


Warunki handlowe

Powierzchnia całkowita 5 600,00 m2
Cena 2 300 000 PLN
Cena za 1 m2 411 PLN
VAT b.d.
Obciążone hipoteką Nie
Przeznaczenie przemysłowo - usługowa

Działka przemysłowo usługowa - o powierzchni 5600 m2, wg. miejscowego planu oznaczona symbolem UP2, zlokalizowana w Jankach, przy al. Krakowskiej. - pomiędzy hotelem Ajax a ulicą Graniczną.

Zgodnie z planem działka przeznaczona jest jako teren usług, produkcji, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenu:

− usługi, nieuciążliwa produkcja w szczególności: przetwórstwo rolno-spożywcze, konfekcjonowanie, parki przemysłowe, handel hurtowy i ekspozycyjny, składy, magazyny, bazy, budownictwo, usługi handlu detalicznego, usługi transportu, obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, stacje paliw wraz z zapleczem, obsługa komunikacji, biura, administracja, banki, pośrednictwo finansowe, centra usługowo - handlowe, usługi hotelowe, gastronomia, centra konferencyjne, centra wystawiennicze, Miejsce Obsługi Podróżnych - MOP;

− handel paliwami i gazem płynnym, usługi dla potrzeb motoryzacji;

− urządzenia budowlane, drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ścieżki rowerowe;

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;

− w wyznaczonych obszarach usługi handlu o powierzchnii sprzedaży powyżej 2000 m2 ;

− na obszarach udokumentowanych złóż kopalin również zagospodarowanie związane z wydobyciem kopalin, w tym w szczególności obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem zakładów górniczych;

Dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenu :

− urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony środowiska dla potrzeb działki potrzeb lokalnych lub ponadlokalnych;

− dopuszczenie zachowania terenów rolnych i zabudowy zagrodowej;

Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu:

− minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

− 20% – dla zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów na dziełkach poniżej 4ha,

− 10% – dla zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów na dziełkach powyżej 4ha,

− 40% – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

− maksymalna powierzchnia zabudowy:

− 70% – dla zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów na dziełkach poniżej 4ha,

− 80% – dla zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów na dziełkach powyżej 4ha,

− 50% – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

− minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki:

− dla zabudowy usług, produkcji, składów i magazynów 2000 m2 ,

− w zespołach usługowo-handlowych 200 m2 ,

− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

− 1000 m2 dla budynku mieszkalnego w zabudowie wolno stojącej,

− 500 m2 dla budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej z jednym lokalem mieszkalnym,

− dopuszcza się obniżenie minimalnej powierzchnia dla działki plombowej lub działki, której zmniejszenie powierzchni jest wynikiem poszerzenia przyległych dróg;

− parametry dotyczące usług:

− dopuszczalna powierzchnia sprzedaży dla usług handlu w oddzielnych budynkach do 1000 m2 ,

− w wyznaczonych na rysunku II obszarach

– dopuszcza się usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 ,

− powierzchnia sprzedaży dla usług handlu w oddzielnych budynkach powyżej 2000 m2 w wyznaczonych obszarach z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 ;

− wskaźniki prognozowanych miejsc postojowych:

− zgodnie z rozdziałem 8.5 Polityka parkingowa;

− udział zabudowy mieszkaniowej nie większy niż 40% powierzchni terenu;

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

− zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko poza terenem do którego prowadzący działalność posiada prawo dysponowania;

− zakaz lokowania zakładów produkcji przemysłu chemicznego;

− nakaz tworzenia stref buforowych od bezpośrednio sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej;

− realizacja zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, wymaga zapewnienia warunków, aby zakład był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający tym awariom z wykluczeniem niekorzystnych skutków dla ludzi oraz środowiska;

− prowadzona na terenie działalność nie może stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych;

− warunkiem realizacji zabudowy na terenach zmeliorowanych jest przebudowa lub likwidacja istniejących w obszarze urządzeń melioracyjnych w sposób zapewniający swobodny odpływ wód drenażowych i powierzchniowych z dopuszczalnym przykryciem, przebudową istniejących rowów melioracyjnych lub przeniesienia ich w linie rozgraniczające dróg, pod warunkiem zachowania drożności, jeżeli przeprowadzają wody melioracyjne z terenów sąsiednich zgodnie z warunkami technicznych określonymi przez zarządzającego;

− na zarejestrowanych terenach i obszarach górniczych ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa geologicznego i górniczego;

Wytyczne do planów miejscowych

− wyposażenie w infrastrukturę techniczną: wodociąg, kanalizację, sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne z systemu gminnego lub źródeł indywidualnych, z układem dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych;

− przy formułowaniu ustaleń dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów w planach zagospodarowania przestrzennego i ich zmianach, należy utrzymać lub określić, co najmniej: przeznaczenie podstawowe terenu, a w razie konieczności również przeznaczenie dopuszczalne terenu nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;

− przy formułowaniu ustaleń w planach miejscowych ustalić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego 71 należy możliwość realizacji podpiwniczeń;

− ustalając przeznaczenie terenu, przebieg dróg oraz zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości należy uwzględniać lokalne warunki wynikające z istniejącego zagospodarowania oraz ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności uwarunkowań ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i zabytków;

− ustalając dopuszczalne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu należy uwzględnić analizę istniejącego stanu prawnego, istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie: powierzchni biologicznie czynnych, powierzchni zabudowy, wysokości zabudowy, powierzchni działek, w tym powierzchni działek dla obiektów infrastruktury technicznej;

− przy formułowaniu ustaleń dotyczących maksymalnej wysokości zabudowy należy uwzględnić ograniczenia wynikające z powierzchni ograniczających wysokość zabudowy wokół lotniska Chopina oraz określić zasięgi stref ograniczeń wysokości zabudowy;

− w przypadku dopuszczenia eksploatacji udokumentowanych złóż kopalin, w planie miejscowym określić należy co najmniej zasady eksploatacji złoża oraz zasady zagospodarowania terenów górniczych i ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy dotyczące zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Serdecznie zapraszam na obejrzenia działki.

DORADCA DS. NAJMU

Agnieszka Kalińska

Specjalista ds. nieruchomości


Zadzwoń

673 503 620
LUB NAPISZ DO NAS

ZAINTERESOWANY?

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem gruntu 178/GI/MAX lub mają inne pytania prosimy o wypełnienie krótkiego formularza poniżej. Opiekun oferty skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe i przedstawi szczegółowe warunki dotyczące nieruchomości.